Arbetsbeskrivning Hamnkapten Bolvik

Hamnkaptens uppgift är att skapa en god ordning och ge god service till medlemmarna som utnyttjar anläggningens bryggplatser samt ansvara för att underhåll, miljö och säkerhet på anläggningen. Hamnkaptenen ansvarar även för anläggningens ekonomi, medlemsregister mm.

Nedan specificeras några av hamnkaptens huvudområden:

1. Hamnkapten
2. Bolvikskommittén

3. Underhåll
4. Budget/övrigt


1. Hamnkapten

Hamnkaptenen leder och fördelar arbetsuppgifter inom anläggningen så att § 2 i Varvs- Hamn och klubbholmsordning efterföljs samt att säkerheten efterföljs under alla arbetsmoment.

Hamnkapten ansvarar för att det finns aktuella instruktioner/regler för anläggningen anslagna, samt informera nya medlemmar som ligger för första gången på bryggan om dessa regler och var dessa finns. Hamnkapten ansvarar även för att kontrollera att regler och instruktioner följs samt att informera/hjälpa dem som inte uppfyller dessa.


2. Bolvikskommittén

Hamnkaptenen leder och fördelar arbeten inom Bolvikskommittén gällande planerat underhåll, städdagar samt vid behov även akuta och oplanerade åtgärder.


3. Underhåll

Hamnkapten har kommitténs medlemmar och de medlemmar (de som ligger vid bryggorna) till förfogande för att utföra arbete vid arbetsdagar och vid behov extra dagar/kvällar.

Hamnkapten eller av honom utsedd medlem ansvarar för arbetsledning vid arbetsdagar.

Nedan specificeras några av underhålls aktiviteterna:

 • Se till att allmänt underhåll sker på hamnens anläggningar (hus, el-stolpar,bryggor, grindar, lås, staket mm).
 • Ansvara för kontakter med kommun, serviceföretag och leverantörer.
 • Logga alla förändringar, åtgärder, byggnationer.
 • Se till att sopor töms enligt kontrakt, vatten till vattentanken levereras.
 • Se till att det finns tillräckligt antal Y- bommar och att dessa är i gott skick.
 • Genomföra kontinuerliga kontroller av bryggornas kättingar samt se till att dessabyts vid behov (ca vart 5-7år pga. rostskador).
 • Se till att det finns tillräckligt antal bojar, och dessa är i gott skick samt att kättingar byts när de blivit rostskadade (ca vart 5-7år).
 • Genomföra kontinuerliga kontroller på anläggningen.
 • Anordna städdagar efter behov (normalt 1 ggr/år.
 • Se till att hålla efter sly och buskar varje år.
 • Se till att inte stora träd växer upp på tomten.
 • Se till att toan är ren och snygg och beställa toatömning vid behov.

4. Budget/övrigt

Hamnkapten ansvarar för att:

 • Hålla BASK uppdaterad med aktuella medlemsuppgifter i god tid så att rätt fakturering kan göras. Aktuella medlemsuppgifter innebär, namn med medlemsnummer, bryggplats, båttyp, storlek (längd x bredd).
 • Upprätta budget förslag för kommande år.
 • Upprätta rullande 5 år plan/budget för investeringar och förbättringar.
 • Upprätta, löpande följa upp och hålla sig inom budget för kommande år klar till decembers styrelsemöte.
 • Upprätta vaktlista samt övervaka så att vaktgång sker, meddela kassör utebliven vaktgång så fakturering kan ske.
 • Upprätta kölista till bryggplats samt organisera uthyrning av båtplats i andra hand. Att med hjälp av valberedningen tillse att bolvikkommittén har rätt bemanning (4-6 pers) inför varje säsong.

Koppling mellan roll och processer inom VBS (ProcessBeskrivningar)

Nedanstående processnummer och namn refererar till dokumentet ”ProcessBeskrivningar” med urval där rollen hamnkapten ingår som del i processen.


101  Medlemsansökan

102  Medlemsansökan ej antager

103  Platsansökan

104  Tilldelning anläggningsplats

105  Byte av båt

106  Uppsägning av båtplats

107  Utträde ur VBS

109  Upptagning

110  Arbetsdag

201  Årsavgiftsprocess

202  Straffavgift

304  Budgetprocessen

305  Deposition inbetalning

306  Deposition utbetalning