STADGAR VBS

STADGAR

för Värmdö Båtsällskap (VBS)

§ 1 Ändamål

1.1 Värmdö Båtsällskap (VBS) är en ideell förening vars ändamål är att;

tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet, främja idrottslig verksamhet,

verka för god sjösäkerhet, värna miljö och natur, samt verka för ett gott kamrat- och

sjömanskap.

§ 2 Medlemskap

2.1 Medlemskap beviljas av styrelsen.

2.2 Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till VBS ändamål.

2.3 Medlemskap är personligt och kan endast överlåtas till närstående om synnerliga skäl föreligger och beviljas av styrelsen.

2.4 Juniormedlemskap kan erhållas av person under 19 år.

2.5 Interimsmedlemskap kan beviljas för;

– särskilt uppdrag vid VBS anläggningar eller övertagande av båt som ej kan flyttas pga torsättning eller isläge. Interimsmedlemskapet ska vara tidsbegränsat och kan beviljas av ansvarig för aktuell anläggning. Beviljat interimsmedlemskap ska godkännas av styrelsen på närmast följande styrelsemöte.

-person som står i begrepp att väljas till styrelsepost eller annan funktionärspost, men som inte är medlem. Personen ska ha anknytning till VBS genom båtdelägarskap med medlem eller vara nära anhörig till medlem. Interims medlemskapet ska vara knutet till posten och begränsat till postens mandattid. Beviljas, i samband med val, av årsmöte.

-Person som ansökt om medlemskap och betalat inträdesavgift. Interimsmedlemskapet ger rätt att stå i kö och bli tilldelad anläggningsplats(er). Beslut om medlemskap ska tas av styrelsen på närmast följande styrelsemöte.

2.6 Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat VBS, kan på annan medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem på årsmöte. Av kallelsen ska framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

2.7 Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

2.8 Medlemskap berättigar i sig inte till plats vid sällskapets varvs- eller hamnanläggningar.

2.9 Förteckning(ar) ska föras över VBS medlemmar innehållande; namn, adress, telefon, båtuppgifter och övriga för verksamheten behövliga uppgifter.

§ 3 Medlems intagning och utträde

3.1 Medlemsansökan, varigenom sökande förbinder sig att följa VBS stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut, görs via ett e-formulär på hemsidan till styrelsen.

3.2 Medlem, som vill utträda ur VBS anmäler detta via ett e-formulär på hemsidan till styrelsen .

3.3 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur VBS.

§ 4 Medlems uteslutning

4.1 På styrelsens förslag kan medlem av årsmöte eller extra årsmöte uteslutas ur VBS om medlem motverkar VBS syften, skadar VBS intressen, inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom VBS att dess anseende äventyras. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

4.2 Av kallelse till möte ska framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas. Till möte, där sådant ärende ska behandlas, ska medlem som är föreslagen att uteslutas kallas per e-post eller brev. Denna kallelse ska även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

4.3 Medlem som uteslutits, kan begära att få frågan prövad hos Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) inom tre veckor. När SMBFs utlåtande kommit VBS till del ska frågan tas upp till förnyad prövning på årsmöte eller extra årsmöte.

§ 5 Beslutande instanser

5.1 Årsmöte.

5.2 Extra årsmöte.

5.3 Styrelse.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

6.1 Verksamhetsåret och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§ 7 Avgifter

7.1 Samtliga avgifter fastställs av årsmöte.

7.2 Extra uttaxering kan företas efter beslut på årsmöte eller extra årsmöte.

7.3 Avgifter och extra uttaxering ska vara betalda senast enligt på aviseringen angiven tidpunkt, dock

tidigast en månad efter aviseringsdatum. Avisering sker elektroniskt, i undantagsfall per brev.

§ 8 Årsmöte och extra årsmöte

8.8 Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

8.9 Extra årsmöte hålls då styrelsen finner detta påkallat eller på begäran per e-post eller brev, med angivet ärende, av revisorer eller minst 1/10 av klubbens medlemmar. Vid skriftlig begäran om extra årsmöte ska styrelsen inom 14 dagar kalla till möte, vilket ska hållas inom två månader. Vid extra årsmöte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

8.10 Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska innehålla uppgift om tid, plats och ärenden.

Kallelse sker elektroniskt, i undantagsfall per brev, till den adress medlem angivit till styrelsen, minst 14 dagar före mötet.

8.11 Vid årsmöte ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd (närvarolista) för mötet.

2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av budget och avgifter.

10. Rapporter (hamn, varv, klubbholme, kommitté, etc.).

11. Behandling av propositioner och motioner.

12. Val av styrelse och revisorer.

13. Val av övriga funktionärer och valberedning.

14. Övriga frågor.

8.12 Motioner som medlem önskar förelägga årsmötet ska överlämnas till styrelsen senast sista januari.

8.13 Varje medlem, som fyllt 16 år, och betalat gällande avgifter har rösträtt.

8.14 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där inget annat stadgas.

8.15 Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

8.16 Vid lika röstetal avgörs; personval genom lottning, icke personval av den mening som biträds av mötesordföranden.

8.17 Röstning med fullmakt är inte tillåten.

§ 9 Styrelsens sammansättning och val

9.1 Styrelsen väljs på årsmöte och ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör, varvschef, hamnkapten, klubbholmsvärd, miljöansvarig och ytterligare minst två ordinarie ledamot.

9.2 Ordinarie styrelseledamot väljs på två år. Vid val av styrelse ska hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.

9.3 Ordförande ska vara medlem av sällskapet, av övriga poster kan tre ordinarie ledamöter vara interimsmedlem(mar) enligt § 2.5.2.

9.4 Avgående styrelseledamöter kan återväljas om ansvarsfrihet beviljats.

§ 10 Styrelsens skyldigheter

10.1 Styrelsen förvaltar VBS fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till årsmöte och extra årsmöte samt verkställer därvid fattade beslut. Styrelsen ansvarar för att matrikeluppgifter hålls à jour enligt § 2.9.

10.2 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet. Styrelsen är beslutsmässig då alla ordinarie styrelseledamöter är kallade och fyra är närvarande.

10.3 Ordförande ska opartiskt leda förhandlingar vid såväl styrelsens som VBS möten, justera

protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs samt vid behov representera sällskapet.

10.4 Sekreterare ska utfärda kallelser till möten och vid dessa föra noggranna protokoll, ombesörja VBS korrespondens och underteckna löpande ärenden.

10.5 Kassör ska uppbära avgifter, förvalta och ansvara för VBS medel och däröver föra noggranna räkenskaper, varje kvartal upprätta och för styrelsen föredra rapport över VBS ekonomiska ställning samt till styrelsen rapportera då medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till VBS.

10.6 Varvschef ska ansvara för drift och skötsel av varv samt leda varvsverksamhet och varvskommitté.

10.7 Hamnkapten ska leda verksamheten vid och ansvara för drift och skötsel av hamnanläggning.

10.8 Miljöansvarig ansvarar för att bereda och hantera miljöfrågor som rör föreningens verksamhet.

10.9 Klubbholmsvärd ska leda verksamheten vid och ansvara för drift och skötsel av klubbholme.

10.10 Ordinarie styrelseledamot, som utan vägande skäl är frånvarande under tre på varandra följande sammanträden, anses ha utträtt ur styrelsen.

10.11 VBS firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande, kassör och

sekreterare, två i föreningen. VBS bank- och postgirokonto tecknas av kassören ensam upp

till ett basbelopp. Vid belopp därutöver sker teckning förutom av styrelsen i sin helhet av

ordförande, kassör och sekreterare, två i förening.

§ 11 Kommittéer

11.1 Varvskommittén ska bestå av varvschef och ytterligare minst tre personer som väljs på två år och avgår växelvis. Kommittén ska förvalta VBS varv enligt utfärdade bestämmelser.

Varvskommitté väljs av årsmötet.

11.2 Respektive hamn, Bolvik och Grills, ska ha varsin hamn kommitté som ska förvalta hamnarna enligt utfärdade bestämmelser eller efter beslut av hamnkapten. Bolvikskommittén ska bestå av minst fyra personer och Grillskommittén av minst två personer. Ledamöter till hamnkommittéerna väljs av årsmötet.

11.3 Klubbholmskommittén skall bestå av klubbholmsvärd samt ytterligare 1-2 personer som väljs på två år. Kommittén ska förvalta VBS klubbholme enligt utfärdade bestämmelser.

Klubbholmskommittén väljs av årsmötet.

§ 12 Revisorer

12.1 Två revisorer väljs på ett år av årsmötet. Vid val av revisorer äger styrelsen inte rätt att delta.

12.2 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och VBS räkenskaper. Räkenskaperna ska minst en gång årligen revideras av revisorerna, vilka till årsmötet ska avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

12.3 Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.

§ 13 Valberedning

13.1 Valberedningen ska bestå av tre aktiva medlemmar med kunskap om, erfarenhet av och förståelse för föreningens inriktning och arbete. En av medlemmarna ska utses som sammankallande (ordförande).

13.2 Valberedningens medlemmar ska väljas för en period av två år och avgå växelvis. Vid val av Valberedning ska hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.

13.3 Styrelseledamot eller revisor kan inte ingå i valberedningen.

13.4 Valberedningens uppgift är att löpande följa föreningens verksamhet fram till kommande årsmöte samt ge förslag på lämpliga kandidater till de poster, vilka enligt stadgarna är föremål för val samt till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

13.5 Valberedningens medlemmar, ska under mandattiden ha löpande tillgång till styrelsens samtliga protokoll och aktuell medlemsförteckning.

13.6 Valberedningens medlemmar ska ges möjlighet att delta vid något eller några av styrelsens möten, för att kunna bilda sig en uppfattning om dess arbete och innehåll.

13.7 Valberedningen ska aktivt söka information från styrelse och föreningens medlemmar.

13.8 Valberedningen ska senast fyra veckor innan det kommande årsmötet per e-post informera styrelsen om förslag på lämpliga kandidater enligt ovan.

§ 14 Varv, Hamn och Klubbholme

14.1 För förhållandena vid sällskapets anläggningar utfärdas Varvs-, Hamn och Klubbholmsordning. För ändring eller komplettering av Varvs-, Hamn och Klubbholmsordning krävs beslut på årsmöte eller extra årsmöte. I kallelsen till möte ska framgå att förslag till ändring av Varvs-, Hamn och Klubbholmsordning föreligger.

§ 15 Stadgeändring

15.1 För ändring eller komplettering av sällskapets stadgar krävs beslut, med minst 2/3

majoritet, vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte och det andra ska vara årsmöte eller extra årsmöte. I kallelsen till möte ska framgå att förslag till stadgeändring föreligger. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 16 VBS upplösning

16.1 För upplösning av VBS krävs beslut, med minst 2/3 majoritet, vid två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte och det andra ska vara årsmöte eller extra årsmöte. I kallelsen till möte ska framgå att VBS upplösning ska behandlas.

16.2 Har beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska förfara med VBS kvarvarande tillgångar och handlingar.