Arbetsbeskrivning Kassör VBS

Kassören ansvarar över de övergripande ekonomiska uppgifterna samt förvaltning av föreningens ekonomiska tillgångar samt verka för att skapa god ordning inom föreningens ekonomi.

Nedan specificeras några av kassörens huvudområden:

1. Kassör

2. Posthantering

3. Bokföring

4. Avgifter/utlägg 5. Arrenden

6. Bokslut/budget


1. Kassör

Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen samt medverka och rapportera vid styrelsemöten, årsmöten mm. Kassören sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor samt ansvara för att skapa förslag till budget, bokföra och

genomföra bokslut.


2. Posthantering

 • Tömma postlådan på Torsby trädgårdsväg 13 regelbundet

3. Bokföring

 • Regelbundet sköta den löpande bokföringen. Redovisningen sker idag med kontantmetoden, dvs. intäkter och kostnader bokförs vid inbetalning- respektive utbetalningstillfället.Administrera Skuldebrev till medlemmar som har plats i Bolvik

4. Avgifter/utlägg

 • Betala leverantörsfakturor
 • Utbetalning av utlägg till medlemmar
 • Fakturera medlemmarna

o årsavgift

o varvsplats enligt uppgifter från varvchef

o sommarplats Bolvik och Grills, underlag från platschefer

o övriga avgifter som utebliven vaktgång och städplikt, elavgifter Bolvik

 • Driva in medlemsfordringar
 • Informera styrelsen när ny medlem betalat inträdesavgift

5. Arrenden

 • Utbetalning av arrende för Norrgårdsön senast 31/1 årligen enligt avtal (klubbholmen).
 • Betala nyttjanderätt till Siggesta 1:5 (Bolvik) sista vardagen före varje arrendeårs början = slutet på december. 75 000:- + uppräkning enligt KPI, se avtal.

6. Bokslut/budget

 • Göra bokslut i början av januari

o stämma av balanskonto som handkassor, PG ,Bankkonto

o upprättabalans-ochresultaträkning

o lämna bokslut till revisorerna i god tid före årsmötet

 • Upprätta Deklaration efter årsmöte

 • Göra resultat- och likviditetsbudget inför nytt bokföringsår

Koppling mellan roll och processer för kassör inom VBS

Nedanstående processnummer och namn refererar till dokumentet ”ProcessBeskrivningar” med urval där rollen kassör ingår som del i processen.


101 Medlemsansökan

102 Medlemsansökan ej antager

103 Tilldelning anläggningsplats

106 Uppsägning av båtplats

107 Utträde ur VBS

108 Sjösättning

110 Arbetsdag

201  Årsavgiftsprocess

202  Straffavgift

203  Inköp av material

304  Budgetprocessen

305  Deposition inbetalning

306  Deposition utbetalning