Arbetsbeskrivning Klubbholmsvärd VBS

Klubbholmsvärdens uppgift är att ansvara för drift och underhåll av föreningens klubbholme på Norrgårdsön och se till att material och ytor underhålls och hålls i gott skick avseende funktion och säkerhet. Klubbholmsvärden ansvarar även för att se till att utveckling och förvaltning följer uppsatta regler från myndigheter stadgar och regelverk inom föreningen. Dessutom verka för att skapa god ordning, struktur och stämning inom föreningen.


Nedan specificeras några av ordförandens huvudområden:

1. Klubbholmsvärd
2. Underhåll
3. Budget/övrigt

4. Medverka i VBS styrelsemöten


1. Klubbholmsvärd

Klubbholmsvärden ansvarar för att planera, leda och fördela underhållsarbete vid behov samt ansvara för att § 2 i Varvs- Hamn och klubbholmsordning efterföljs samt att säkerheten efterföljs under alla arbetsmoment.

Klubbholmsvärden ansvarar för att det finns aktuella instruktioner/regler att tillgå på anläggningen.


2. Underhåll

Klubbholmsvärden har ansvar för att löpande genomföra kontroller av att anläggningen är i gott skick. Vid behov av arbetsinsats är det Klubbholmsvärdens uppgift att se till att resursbehovet tillgodoses genom att medlemmar tillfrågas om att medverka.

Nedan specificeras några av underhålls aktiviteterna:

  • Iordningställa klubbholmen inför säsongen.
  • Se till att förtöjningspunkter är i gott skick.
  • Se till att bryggan är i gott skick.
  • Utföra löpande underhåll.
  • Vid större arbeten utse en arbetsdag och leda arbetet.
  • Stänga klubbholmen på hösten.


3. Budget/övrigt

Klubbholmsvärden skall medverka i:

Att upprätta budget förslag för kommande år.

Att upprätta rullande 5 år plan/budget för investeringar och förbättringar.

styrelsearbetet som representant för Klubbholmen.

Genomförandet av midsommarfirande och kappseglingar.


Koppling mellan roll och processer inom VBS (ProcessBeskrivningar)

För närvarande ingen direkt koppling till process förutom det som ingår i styrelsens funktioner.