Arbetsbeskrivning medlem i Grillskommittén

Grillskommitens medlemars uppgifter är skapa en god ordning och ge god service till medlemmarna som utnyttjar anläggningens bryggplatser samt tillsammans med hamnkapten se till så att Hamn-, och klubbholmsordning efterföljs.


Delta genom att vara arbetsledare för vissa uppgifter under arbetsdagar, driva eller vara med och genomföra förändringar/projekt.


Nedan specificeras några av Grillskommitténs huvudområden:

1. Grillskommittén
2. Funktioner inom kommittén

3. Underhåll


1. Grillskommittén

I samråd med hamnkaptenen ansvara för att underhåll, miljö och säkerhet på anläggningen.

I samråd med hamnkapten ansvara för att det finns aktuella instruktioner/regler för anläggningen anslagna, samt informera nya medlemmar som ligger för första gången på bryggan om dessa regler och var dessa finns, dessutom ansvara för att kontrollera att regler och instruktioner följs.

I samråd med Hamnkapten kontinuerligt ta fram förslag på förbättringar i hamnen såsom säkerhet, miljö, servicenivå, reparationer, nya produkter.


2. Funktioner inom kommittén

Hamnkaptenen kan utse vissa specialistroller inom kommittén för att underlätta arbetet och få en bättre kontinuitet.


Exempel på roller

Underhållsansvarig: Kontinuerligt kontrollera att allt fungerar, är i gott skickoch i samråd med hamnkapten planera och åtgärda brister.

Byggansvarig: Leder underhåll samt ny/ombyggnationer

Elansvarig:


För dessa specialistroller inom kommittén så ansvarar hamnkaptenen för att ge förutsättningar samt informera om vad som ingår i respektive roll.


3. Underhåll


Arbetet i Grillskommittén omfattar:

  • Att delta genom att vara arbetsledare för vissa uppgifter under arbetsdagar,driva eller vara med och genomföra förändringar/projekt.
  • Att leda och fördelar arbetsuppgifter inom anläggningen så att § 2 i Varvs-Hamn och klubbholmsordning efterföljs samt att säkerheten efterföljs under alla arbetsmoment.


Exempel på arbetsuppgifter inom kommittén:

  • Bygga, förbättra, laga, underhålla
  • Kontakter med kommun, serviceföretag, leverantörer
  • Ansvara för genomförande av projekt t.ex. el på bryggor
  • Leda reparationsarbete
  • Granska båtarnas förtöjningar och fendrar
  • Informera medlemma


Koppling mellan roll och processer inom VBS (ProcessBeskrivningar)
För närvarande ingen koppling till process för denna funktion.