Arbetsbeskrivning Ordförande


Ordförandens uppgift är att leda, förvalta och utveckla föreningens verksamhet inom alla
områden som föreningen är delaktig i samt se till att utveckling och förvaltning följer uppsatta
regler från myndigheter stadgar och regelverk inom föreningen.
Dessutom verka för att skapa god ordning, struktur och stämning inom föreningen.


Nedan specificeras några av ordförandens huvudområden:

1. Ordförande

Ordföranden skall leda och strukturera föreningens olika möten vid styrelsemöten,
årsmöten mm.

2. Övergripande ansvar för styrning av föreningens verksamhet

Ordföranden skall leda föreningens kontinuerliga förbättringsprocesser samt tillse att
alla föreningens processer och funktioner fungerar i enlighet med överenskomna mål.

3. Sätta upp mål för föreningen både på kort och lång sikt

Ordföranden ansvarar för planeringen av föreningens mål på kort och lång sikt.
I funktionen ingår även att förankra och se till att dessa planer dokumenteras och
presenteras enl. gällande norm.
Det ingår även att ansvara för att handlingsplaner tas fram och budgetering för dessa
planer samordnas.

4. Representera klubben

Ordföranden agerar som representant för föreningen både intern och externt.
Representantskapet kan delegeras från fall till fall, genom andra Arbetsbeskrivningar eller
genom specifika beslut.

5. Medverka i budgetarbetet

Ordföranden är ansvarig för att budgetprocessen genomförs och skall även vid behov
vara behjälplig vid detta arbete, detta genom direkt hjälp eller genom att inhämta hjälp
från annat håll.


Koppling mellan roll och processer inom VBS (ProcessBeskrivningar)

För närvarande ingen direkt koppling till process förutom det som ingår i styrelsens
funktioner.