Arbetsbeskrivning Valberedning

Valberedningen arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar. Arbetet förutsätter en bra dialog med föreningens styrelse men styrelsen har inte mandat att styra valberedningens arbete.


Om inget annat beslutas är det föreningens stadgar som reglerar valberedningens arbete. Valberedningen har i princip två huvuduppgifter:

  1. Utvärdera den sittande styrelsen och dess arbete
  2. Presentera ett väl genomtänkt förslag på ny styrelse samt i förekommande fall ävenkommittéledamöter


Valberedningens arbetsordning

Valberedningens arbete pågår parallellt med styrelsens under verksamhetsåret och följande arbetsordning används i normalfallet:

Mars

Val av ny valberedning på årsmötet. Valberedningen har ett första konstituerande möte.

April

Grov tidsplanering av aktiviteter som bör genomföras under verksamhetsåret.

April-Dec

Kontinuerligt följa och analysera styrelsens arbete, delta på styrelsemöten, lyssna på åsikter från

Aug-Okt

Genomföra intervjuer eller enkäter med förtroendevald

Oktober 15

Senaste dag för styrelsemedlem att avisera till valberedningen om man inte avser ställa upp för omval.

Okt-Jan

Bearbeta förslag på kandidater till ny styrelse, träffa kandidaterna (fysiskt eller per telefon)

Februari 15

Senast 4 veckor innan kommande årsmöte skall valberedningens förslag till nya förtroendemän (enligt vad som stipuleras i stadgarna) presenteras för sittande styrelse och medlemmarna.

Mars

Presentation av förslaget till ny styrelse och övriga förtroendemän.