Arbetsbeskrivning Varvschef

Varvschefens uppgift är att skapa en god ordning och ge god service till medlemmarna som ligger på varvet, ansvara för torr- och sjö- sättningar samt ansvara för att underhåll, miljö och säkerhet på varvet. Varvschefen ansvarar även för varvets ekonomi, medlemsregister mm.


Nedan specificeras några av varvschefens huvudområden:

  1. Varvschef
  2. Varvskommitté
  3. T orrsättning/sjösättning
  4. Underhåll
  5. Vår och höst aktiviteter
  6. Budget/övrigt


1. Varvschef

Varvschefen leder och fördelar arbetsuppgifter inom varvs kommitté så att § 2 i Varvs- Hamn och klubbholmsordning efterföljs samt att säkerheten efterföljs under alla arbetsmoment.

Varvschefen ansvarar för att det finns aktuella instruktioner/regler för alla arbetsmoment på varvet samt att informera nya medlemmar som ligger för första gången på varvet om dessa.

Varvschefen ansvarar även för underhåll och riktlinjer för föreningens miljöpolicy.


2. Varvskommitté

Varvschefen leder och fördelar arbeten inom varvskommittén gällande planerat underhåll, torrsättningar, sjösättningar, städdagar samt vid behov även akuta och oplanerade åtgärder.


3. Torrsättning/sjösättning

Varvschefen ansvarar för arbetsledning vid upptagning och sjösättning (10 dagar/år), det praktiska arbetet fördelas sedan inom varvskommitténs medlemmar. Medlemmar i varvskommittén deltar 4 dagar/år vid upptagning och sjösättning

Skapa upptagnings-och sjösättningslistor, dessa ska vara ute i god tid före respektive aktivitet på hemsida och på varvets anslagstavla.


4. Underhåll

Varvschefen har kommitténs medlemmar och de som ligger på varvet till förfogande för att utföra arbete vid arbetsdagar och vid behov extra dagar/kvällar.

Nedan specificeras några av underhålls aktiviteterna:

Se till att löpande underhåll sker på varvets anläggningar (vinsch, båt-vagn hus, el-stolpar, bryggor, mastkran mm).

Se till att det lyftanordningar till mastkran och truck är i dugligt skick.

Genomföra kontinuerliga kontroller av bryggans kättingar samt se till att dessabyts vid behov (ca vart 5-7år pga. rostskador).

Se till att det finns tillräckligt antal bojar, och dessa är i gott skick samt att kättingar byts när de blivit rostskadade (ca vart 5-7år).

Beställa service för trucken vartannat år.

Genomföra kontinuerliga kontroller på varvet.


5. Vår och höst aktiviteter

Anordna städdagar efter behov (normalt 2 ggr/år), då skall det finnas container att slänga skräp i.

Se till att gräset på varvsplan, parkering och slänter klipps en gång/år samt hålla efter sly och buskar varje år.

Se till att inte stora träd växer upp på tomten.

Se till att toan är ren och snygg och beställa toatömning på hösten.

Se till att vattensystemet på övre och nedre plan töms på vatten.

T a in färskvaten slan på bryggan.

Se till att toan är ren och städad.

Se till att det inför upptagning och sjösättning finns diesel i trucken, kontrollera lufttryck i däck i all hjul samt kontroll av oljenivåer.

Se till att trucken täcks inför vintern, (lyftarmar)


6. Budget/övrigt

Ansvara för att uppdatera BASK med aktuella medlemsuppgifter i god tid så att rätt fakturering kan göras. Aktuella medlemsuppgifter innebär, namn med medlemsnummer, båttyp, storlek (längd x bredd) plats på varvet.Upprätta budget förslag för kommande år.
Upprätta rullande 5 år plan/budget för investeringar och förbättringar.


Koppling mellan roll och processer inom VBS (ProcessBeskrivningar)

Nedanstående processnummer och namn refererar till dokumentet ”ProcessBeskrivningar” med urval där rollen varvschefen ingår som del i processen.  


101 Medlemsansökan

102 Medlemsansökan ej antager

103 Platsansökan

104 Tilldelning anläggningsplats

105 Byte av båt

106 Uppsägning av båtplats

107 Utträde ur VBS

108 Sjösättning

109 Upptagning

110 Arbetsdag  

201 Årsavgiftsprocess

202 Straffavgift

304 Budgetprocessen