Värmdö Båtsällskaps Årsmöte lördagen den 12 mars 2022 kl 10-12.


Mötet kommer att ske digitalt via Teams. För information och instruktioner om hur du deltar på digitalt möte – klicka på den röda ikonen här till höger

Klicka på nedanstående länk för att delta på mötet:

——————————————————————–

–> Klicka här för att delta på årsmötet <–

———————————————————————


Kort information:

 • Denna sida kan komma att uppdateras under veckan som leder fram till årsmötet.
 • Varje punkt som har en , finns det tillhörande material som kan läsas före årsmötet. Klicka på ikonen för att läsa materialet (som öppnas i ny flik/fönster)
 • Varje punkt som har en , kommer röstning att ske via handuppräckning i mötet.
 • Presentationen som visas på Årsmötet kommer publiceras på VBS hemsida efter mötet.
 • Årsmötet kommer att spelas in för att underlätta protokollskrivande.

Dagordning

 1. Mötet öppnas och röstlängd (närvarolista) upprättas
 2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2021 samt Bokslut 2021
 7. Revisorernas berättelse – inställning till balans- och resultaträkning samt till styrelsens ansvarsfrihet
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Propositioner avseende stadgeändring.
  • — Tillsättning av en kommitté för klubbholmen.
  • — Proposition gällande avgifter som fakturerats medlem.
 10. Motion gällande arbetspass för kommittémedlemmar i Bolvik- och Torsby varv.
 11. Rapport från Torsby varv
 12. Rapport från Bolvik
 13. Rapport från Grills
 14. Rapport från Norrgårdsön
 15. Rapport från Redaktören
 16. Fastställande av budget och avgifter
 17. Val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer i föreningen
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor
  1. Avtackning avgående ledamöter
  2. Övrigt
 20. Mötet avslutas